Algemene voorwaarden en Privacy beleid

1. Algemeen

1.1. Opdrachtnemer is Helma Dommerholt, h.o.d.n. Maatwerk (hierna te noemen: Maatwerk). Opdrachtgever: de partij die de opdracht(en) geeft aan Maatwerk.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Maatwerk, op alle overeenkomsten die Maatwerk sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3. Maatwerk wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Maatwerk een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2.2. Alle aanbiedingen van Maatwerk zijn vrijblijvend tot een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Maatwerk en Opdrachtgever.
2.3. Als Opdrachtgever aan Maatwerk gegevens verstrekt, mag Maatwerk van de juistheid hiervan uitgaan en zal Maatwerk de aanbieding hierop baseren.

3. Prijs

3.1. Maatwerk is gerechtigd de overeengekomen uurprijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals btw/belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. Maatwerk zal Opdrachtgever in voorkomend geval hierover informeren. In januari vindt jaarlijks een prijsindexatie plaats.
3.2. In de prijs zijn reiskosten (voor zover van toepassing) niet inbegrepen.
3.3. Indien door vereiste spoed en/of door de hoeveelheid werkzaamheden Maatwerk genoodzaakt is op vrije dagen/zondagen te werken, geldt hiervoor een aangepast tarief van 150%. Het werken op vrije dagen/zondagen zal enkel in overleg met en na toestemming van Opdrachtgever geschieden.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1. Tenzij anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
4.2. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a) een betalingstermijn is overschreden;
b) de Opdrachtgever failliet of in surseance is;
c) de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d) de Opdrachtgever als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
4.3. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, treedt de wettelijke rente in werking zonder verdere aanmaning/ingebrekestelling.

5. Geheimhoudingsplicht/vertrouwelijkheid

5.1. Maatwerk is gehouden alle informatie en/of stukken die Opdrachtgever verstrekt of die Maatwerk in ziet, strikt vertrouwelijk te behandelen en zal deze niet met derden delen, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en na hiervoor uitdrukkelijk toestemming van Opdrachtgever te hebben gekregen.
5.2. Indien Maatwerk de werkzaamheden niet bij Opdrachtgever maar op het adres Dorpsstraat 7 uitvoert, zal Maatwerk uiterst zorgvuldig met gegevens/stukken van Opdrachtgever omgaan en deze buiten bereik van derden bewaren totdat deze gegevens weer retour naar Opdrachtgever kunnen.
5.3. Maatwerk is bij het tot stand komen van een overeenkomst met Opdrachtgever gehouden tot algehele geheimhoudingsplicht met betrekking tot zaken van Opdrachtgever. Deze geheimhoudingsplicht blijft gehandhaafd na voltooiing/beĆ«indiging van de opdracht.

6. Wijzigingen in de opdracht

6.1. Indien een opdracht niet op uurbasis in rekening wordt gebracht, maar voor een vaste prijs wordt gewerkt, en de omvang van deze opdracht groter blijkt dan vooraf overeengekomen, is Maatwerk gerechtigd meerwerk in redelijkheid bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.2. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie met betrekking tot de (omvang van) werkzaamheden niet overeenstemt met de werkelijkheid.

7. Ontbinding

7.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Maatwerk gesloten overeenkomst voldoet, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Maatwerk gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Maatwerk is in die gevallen gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
7.2. Een en ander laat onverlet de overige aan Maatwerk toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
7.3. Maatwerk is in geval van een ontbinding van de overeenkomst als in 7.1 genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
7.4. Indien Opdrachtgever een behoorlijke nakoming van de overeenkomst  door Maatwerk verhindert, heeft Maatwerk het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.5. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden, behoudt Maatwerk het recht op vergoeding van de door deze ontbinding door Maatwerk geleden schade.

8. Aansprakelijkheid

Maatwerk is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Maatwerk toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Maatwerk verzekerd is door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

9. Privacy beleid 

Maatwerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De (persoons)gegevens van opdrachtgever worden beveiligd bewaard en gebruik daarvan blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt in verband met de samenwerking tussen Maatwerk en opdrachtgever. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Aan het einde van de samenwerking en na ommekomst van de wettelijke bewaartermijn, worden de gegevens vernietigd.

10. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.